Наблюдатели от МПА СНГ в Милли Меджлисе Азербайджана 8.10.13